Условия за кандидатстване

Предоставената, чрез кандидатстване за кредит през уеб - сайта информация, съдържа лични данни и представлява заявка за контакт с лицето, което я подава. С натискането на бутона „Изпрати”, лицето потвърждава, че е предоставило информацията лично и доброволно и с цел да мотивира БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България да му предостави кредит при уговорени между страните условия и параметри.
Лицето удостоверява, по начина посочен в предходното изречение, че предоставената от него информация е вярна и е уведомен, че предоставянето на невярна информация c цел получаване на кредит е престъпление и се наказва с лишаване от свобода.
БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България се задължава да ползва предоставената по този начин информация само за нуждите на своята дейност, като има право по всяко време до пълното погасяване на кредита да проверява пълнотата и верността на същата информация, включително и при/чрез независими източници.
Лицето дава съгласието си Компанията да съхранява цялата придобита чрез уебсайта информация в бази данни на всякакви носители за период не по-кратък от двойния срок по чл. 15 ал.4 от Наредба № 26 от 23 април 2009 г. на БНБ за финансовите институции (обн. ДВ бр. бр. 36 от 15 май 2009 г.), както и да използва горепосочената информация, за да предлага на лицето други стоки и/или услуги.
Компанията може да предоставя достъп до същата информация на свои служители или изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му, или за проверка на пълнотата и верността на изискваната информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на описаните действия.
Лицето може да упражни правата си по Закона за защита на личните данни на адреса на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България, ЕИК: 204915054 - гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 14. С оглед характера на използваното средство за комуникация, БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България, ще провери, чрез наличните на Компанията средства, самоличността на всяко лице преди сключването на Договор за кредит, при посещението на лицето в офис на Компанията.
БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България, ще предостави всеки сигнал за злоупотреб
а при използването на този канал за комуникация на компетентните органи на Република България за предприемане на съответните действия, съгласно действащото българско законодателство.
БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България не носи отговорност за обработка и съхранение на лични данни, получени чрез този комуникационен канал и предоставени от трети лица. В случай, че подобни действия бъдат установени последиците ще бъдат уреждани съгласно действащото българско законодателство.