Като отговорна банка БНП Париба Лични Финанси подкрепя клиентите си, засегнати от извънредното положeние, свързано с COVID-19.

Имаме пълна готовност да съдействаме по балансиран начин за запазване интересите на нашите клиенти, като им предлагаме механизми, по които да облекчат плащанията по своите кредити, в случай, че са засегнати от мерките, свързани с COVID-19.

БНП Париба Лични Финанси се включва и прилага Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банките във връзка с въведеното извънредно положение, утвърден от БНБ. Този ред дефинира подкрепата за клиенти, засегнати от COVID-19, от страна на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България.

Клиентите, които кандидатстват за достъп до това облекчение, поемат ясен ангажимент да продължат да изплащат вноските по кредита си, включващи лихвите, съгласно договора им за кредит, след изтичане на договорения период на отлагане (гратисен период).

Здравето и безопасността на нашите служители и клиенти е приоритет за БНП Париба Лични Финанси. Затова редът, по който може да се заяви отлагане на вноски не изисква посещение в офис. Процесът по заявяване е изцяло дистанционен и дава възможност за анализ на индивидуалната ситуация и затруднения на всеки клиент.

Клиентите, които отговарят едновременно на условията, описани по-долу в този документ, могат да кандидатстват за отлагане на вноски по техния кредит. Всяко заявление ще бъде разгледано от Банката на индивидуален принцип и за всеки кредит ще бъде взето решение на основата на персонален анализ на ситуацията.

 

КАКВИ ПЛАЩАНИЯ МОГАТ ДА СЕ ОТЛОЖАТ?

Клиентите ни могат да отсрочат уреждането на задълженията си по потребителски кредит, като отложат изплащането на главници и лихви по тях за период от 1 до 6 месеца при специфични случаи, като периодът изтича не по-късно от 31.12.2020г.

По време на отлагането, върху отложеното задължение продължават да се начисляват лихви съгласно договора за кредит. Не се начисляват допълнителни такси и разходи. Лихвите ще бъдат разпределени поравно върху оставащите вноски за плащане.

Периодът за изплащане на кредита се удължава с толкова месеци, за колкото е отсрочено задължението. Заявлението за отлагане може да включва както непогасени в срок вноски преди подаването му (до 90 дни), така и вноски с ненастъпил падеж. Заявлението трябва да е подадено до 22.06.2020г. най-късно и БНП Париба Лични Финанси следва да даде отговор по него до 30.06.2020г.

 

КОЙ МОЖЕ ДА ЗАЯВИ ОТЛАГАНЕ?

От реда за отлагане на вноски по кредити могат да се възползват клиенти, които отговарят едновременно на следните условия:

  1. Имат или очакват да срещнат затруднения с изплащането на вноските си, породени от причини, свързани с мерките, въведени във връзка с Covid-19 – например безработица, неплатен отпуск, намалени доходи, заболяване от Covid-19 в семейството и т.н.; 
  2. Изплащали са коректно кредита си или са имали не повече от 90 дни просрочие към 01.03.2020г. 
  3. Заявили са изрично по реда, определен от БНП Париба Лични Финанси, че желаят да се възползват от облекченията с попълване на заявление за отлагане на вноски 
  4. Кредитът, за който се иска отлагане, е сключен преди 31.03.2020г.

КАКЪВ Е РЕДЪТ, ПО КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ЗАЯВИ ОТЛАГАНЕ НА ВНОСКА?

  1. Клиентите, които желаят да ползват отлагане на вноска, трябва да се свържат с контактния център на БНП Париба Лични Финанси на телефон 0700 11 811. 
  2. Наш консултант ще проведе разговор и в случай, че клиентът отговаря на условията за отлагане на вноска, ще му изпрати линк за достъп до онлайн заявление за отлагане на вноски. 
  3. Клиентът трябва да попълни и изпрати онлайн заявлението си. За да улесним клиентите ни и да осигурим възможността целият процес да се извършва дистанционно, създадохме специален онлайн асистент – чатбот, който да направи подаването на заявлението максимално леко и бързо. 
  4. След подаване на заявлението за отлагане, БНП Париба Лични Финанси информира клиента чрез лично съобщение за отговора на искането му. 
  5. Клиентът трябва да подпише споразумение (анекс) за новите условия и лихви. След получаването на подписаното споразумение, БНП Париба Лични Финанси ще приложи отлагането. До момента на потвърждение на отлагането от страна на Банката, всички плащания от страна на клиента трябва да следват текущите условия и падежни дати, определени в сключения договор.

 

КАК СЕ ПЛАЩАТ ВНОСКИТЕ СЛЕД ОТЛАГАНЕ?

Клиентът се ангажира да възобнови изплащането на вноските по кредита си след изтичане на периода на отлагане.

Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на отсрочването, се изплащат съгласно нов погасителен план за срок, по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. Например, при отлагане 3 месеца, срокът на изплащане се удължава с 3 месеца.

Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита (включваща главница, лихва и ако е приложимо застрахователна премия), се добавя равна част от непогасената по време на отлагането лихва, изчислена съгласно договора за кредит.

 

ОТ КОГА МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА МЕХАНИЗМЪТ ЗА ОТЛАГАНЕ?

БНП Париба Лични Финанси вече отговаря на нуждите на своите клиенти, като отлага вноски на индивидуален принцип след разглеждане на личната ситуация.

Очакваната дата за старт на прилагане на реда, утвърден от БНБ, е 22.04.2020г. От тази дата влизат в сила условията, посочени в това Обявление.

 

Още информация по темата е достъпна в документа Въпроси и отговори


Телефон за връзка с нас по повод отлагане на вноски: 0700 11 811

 

Актуална информация за работата на компанията в тази извънредна ситуация е налична в статията за мерките, които компанията е предприела с грижа за клиентите и служителите.